shinyscreenshot 0.1.0 (2020-10-13)

Initial release