tourr 0.6.2

tourr 0.6.1

tourr 0.6.0

tourr 0.5.6